Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Proces gospodarki odpadami

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Proces.gif

To tylko przykład procesu.

Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową.


Cele procesu

Cele istnienia procesu Gospodarka odpadami:

 1. Zapewnienie równowagi pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów i odbieranych poprzez kontrolę, składowanie i przetwarzanie.

 2. Utrzymanie wielkości wytwarzanych odpadów w ustalonych poziomach ich emisji.

 3. Kreowanie marki zakładu jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku.

Cele usprawniające:

 1. Minimalizacja kosztów magazynowania i transportu, poprzez utrzymanie wskaźników wykorzystania pojemności użytkowej magazynu powyżej 90%.

 2. Budowa nowego magazynu M0 dla odpadów najbardziej szkodliwych, 

 3. Minimalizacja czasu oczekiwania na odbiór odpadów do 20 min poprzez opracowanie codziennego harmogramu wywozu.


Charakterystyka procesu

Celem procesu jest zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Ogólnie można powiedzieć, że gospodarka odpadami polega zbieraniu odpadów w wytworzonych w procesach produkcyjnych, które są magazynowane w odpowiednio przygotowanych magazynach, a następnie przekazywane odbiorcom odpadów, którzy w imieniu wytwórcy odpadów zajmą się ich zagospodarowaniem.

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w naszej firmie polega na odzysku, unieszkodliwianiu, zbieraniu oraz transporcie odpadów., w skład procesu wchodzi również kontrola i przestrzeganie odpowiednich norm emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery.


Zasoby (dane wejściowe)

1. Uczestnicy procesu

 1.Inspektor ds. BHP

2. Kierownik Wydziału

3. Główny Energetyk

 4. Specjalista ds utrzymania maszyn i urządzeń


2. Zasoby materialne

-odpady poprodukcyjne

-związki chemiczne

-ścieki

-odpady administracyjne ( wyposażenie biura, papier, sprzęt)


3. Zasoby informacyjne

-raporty dotyczące emisji odpadów, stopnia utylizacji

-sprawozdawczość dotycząca ochrony środowiska (do IOS)

4. Narzędzia, metody i techniki

[[Image:]][[Image:]]

PEHAMETR CP-401 służy do badania wartości PH, czyli zawartosci jonów wodorowych w roztworze służy do badania metali cięzkich w ściekach /chrom,nikiel.cynk,kadm/

MICROCOMPUTER CONDUCTIVITY CC -317 służy do badania konduktywności czyli przewodności scieków i wody


Opis procesu

Lista zadań - Gospodarka odpadami


Lp. Zadanie Częstotliwość Odpowiedzialny uwagi
1. Corocznie są określane wskaźniki maksymalnego zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, Cr+6, niklu elektrolitycznego, kadmu oraz maksymalna ilość wytwarzanych osadów galwanicznych i ścieków


1 x w roku   "m2 -Kierownik Wydziału

 

Kierownik Wydziału 

 

Główny Energetyk

 

 
2. Przeprowadzane są pomiary emisji chromu, kadmu, niklu i cyjanowodoru należy wykonywać na emitorach

E 123 i E 124 raz w roku zgodnie z polskimi normami.

1 x w roku Główny Energetyk Zlecenie  zewnętrzne
3. Oceniana jest skuteczność działania urządzeń do redukcji zanieczyszczeń (skruberów) 1 x w roku Specjalista ds utrzymania maszyn i urządzeń  

Główny Energetyk

    

Zewnetrzne zlecenie przy pomiarach

4. Rejestruje się i przechowuje dane dotyczące rodzaju odpadów, ilości wytwarzanych odpadów przekazywanych do magazynów, oraz sposobów ich usuwania Na bieżąco  Główny Energetyk  
5. Dokonuje się pomiaru zużycia wody technologicznej za pomocą legalizowanego wodomierza WT (o przepływie nominalnym - 10 m3/h), zlokalizowanego na instalacji wodociągowej w budynku galwanizerni 1 x miesiąc 

 

Główny Energetyk Odczyty -

Specjalista ds utrzymania maszyn i urządzeń

 

Zestawienie

Główny Energetyk

6. Kontrolowana jest ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych  z instalacji za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego zlokalizowanego na wylocie ze zbiornika końcowego F2. 1 x miesiąc Główny Energetyk Główny Energetyk
7. Kontrolowanie i analizowanie  zużycia wody i energii oraz kontrolowanie wskaźników zużycia. 3 x dobę Główny Energetyk Odczyty -

Specjalista ds utrzymania maszyn i urządzeń

 

Zestawienie

Główny Energetyk

8. Mierzona jest jakość ścieków 1 x miesiąc 

1 x dobę KADM

  Główny Energetyk
9. Dokonuje się pomiaru i rejestruje ilości niklu, cyjanku, chromu i kadmu wprowadzanych do instalacji oraz kontroluje wskaźniki emisji. 1 x miesiąc  

 

 

Kierownik Wydziału

 
10. Zabezpieczenie magazynów z odpadami przed dostępem osób nieupoważnionych

 

Na bieżąco Inspektor ds. BHP  
11. Sporządzanie raportów dla Instytutu Ochrony Środowiska dotyczących produkcji odpadów i ich utylizacji w danym miesiącu oraz zestawienie planowanej z rzeczywistą ilością wyprodukowanych odpadów

 

1 x miesiąc Inspektor ds. BHP
12. Poszukiwanie  nowych odbiorców odpadów Na bieżąco Kierwonik Wydziału
13. Zawiera się lub rozwiązuje umowy z odbiorcami odpadów

 

Na bieżąco Kierwonik Wydziału
14. Dzieli się odpady i składuje w odpowiednio przystosowanych magazynach wg odpadów o najwyższym stopniu szkodliwości dla środowiska, nieszkodliwych dla człowieka i środowiska oraz niezwiązanych z produkcją


Na bieżąco Kierownik Wydziału 

Inspektor ds. BHP

Zlecenie zewnętrzne

Wyjścia (dane wyjściowe)

PRODUKTY UBOCZNE

-ubrania ochronne

-maski, obuwie

-pojemniki na odpady


ODPADY (przygotowane do)

-sprzedaż (złom, części metalowe, sprzęt)

-utylizacja (chemikalia)

-oczyszczalnia (ścieki)

-recycling (papier, plastik, szkło)


Odpowiedzialność i uprawnienia

  Tabela odpowiedzialności


Kto Zadanie nr Uprawniony do Odpowiedzialny za
Kierownik Wydziału  1 ustalenie max wartości wskaźników emisji utrzymanie norm zużycia na dopuszczalnym poziomie
9 kontrola wskaźników emisji utrzymanie wskaźników na dopuszczalnym poziomie
12 poszukiwanie nowych odbiorców odpadów podejmowanie decyzji odnośnie wyboru nowych odbiorców
13 podpisywanie umów z odbiorcami wypracowanie korzystnych warunków umów z odbiorcami odpadów
14 ustalenie, na który magazyn trafią poszczególne odpady bezpieczne przechowywanie odpadów
Główny Energetyk 1 ustalenie max wartości wskaźników emisji nie przekraczanie max dopuszczalnych norm zużycia
2 kontrola wskaźników emisji nie dopuszczenie do przekroczania  norm
3 oceny skuteczności urządzeń do redukcji zanieczyszczeń redukcja zanieczyszczeń
4 rejestrowanie i przechowywanie danych dot. odpadów kompleksowa ewidencja każdego odpadu
5 pomiaru zużycia wody technologicznej utrzymanie wskaźników na normatywnym poziomie
6 kontroli ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych  z instalacji utrzymanie instalacji w dobrym stanie
7 kontrolę i analizę zużycia wody i energii utrzymanie wskaźników na normatywnym poziomie
8 mierzenie jakości ścieków utrzymanie jakości w dopuszczalnym poziomie
 


Specjalista ds utrzymania maszyn i urządzeń   3 oceny skuteczności urządzeń do redukcji zanieczyszczeń redukcja zanieczyszczeń
5 pomiaru zużycia wody technologicznej utrzymanie wskaźników na normatywnym poziomie
7 kontrolę i analizę zużycia wody i energii utrzymanie wskaźników na normatywnym poziomie
Inspektor ds. BHP 10 kontroli zabezpieczenia magazynów przed dostępem osób nieupoważnionych bezpieczeństwo przechowywania odpadów
11 przygladanie sie procesom produkcji oraz utylizacji odpadow sporządzanie raportów do IOŚ
14 kontrola nad zgodnością podziału odpadów oraz ich składowaniem w magazynach  bezpieczne składowanie i przechowywanie odpadów

Diagram procesu

Diagram przepływu informacji:

                          / Uczestnicy

     Zadania        /

Kierownik wydziału Główny Energetyk Specjalista ds utrzymania maszyn i urządzeń  Inspektor ds. BHP
Corocznie są określane wskaźniki maksymalnego zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, Cr+6, niklu elektrolitycznego, kadmu oraz maksymalna ilość wytwarzanych osadów galwanicznych i ścieków


Z No
Przeprowadzane są pomiary emisji chromu, kadmu, niklu i cyjanowodoru należy wykonywać na emitorach

E 123 i E 124 raz w roku zgodnie z polskimi normami.

No W   Z
Oceniana jest skuteczność działania urządzeń do redukcji zanieczyszczeń (skruberów) No   W
Rejestruje się i przechowuje dane dotyczące rodzaju odpadów, ilości wytwarzanych odpadów przekazywanych do magazynów, oraz sposobów ich usuwania Z W In K
Dokonuje się pomiaru zużycia wody technologicznej za pomocą legalizowanego wodomierza WT (o przepływie nominalnym - 10 m3/h), zlokalizowanego na instalacji wodociągowej w budynku galwanizerni Z W No 
Kontrolowana jest ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych  z instalacji za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego zlokalizowanego na wylocie ze zbiornika końcowego F2. Z W K No
Kontrolowanie i analizowanie  zużycia wody i energii oraz kontrolowanie wskaźników zużycia. No W K Z
Mierzona jest jakość ścieków No  W K Z
Dokonuje się pomiaru i rejestruje ilości niklu, cyjanku, chromu i kadmu wprowadzanych do instalacji oraz kontroluje wskaźniki emisji. No W K Z
Zabezpieczenie magazynów z odpadami przed dostępem osób nieupoważnionych No W Z
Sporządzanie raportów dla Instytutu Ochrony Środowiska dotyczących produkcji odpadów i ich utylizacji w danym miesiącu oraz zestawienie planowanej z rzeczywistą ilością wyprodukowanych odpadów Z Oo O W
Poszukiwanie  nowych odbiorców odpadów O W Oo Z
Zawiera się lub rozwiązuje umowy z odbiorcami odpadów O W Oo Z
0Dzieli się odpady i składuje w odpowiednio przystosowanych magazynach wg odpadów o najwyższym stopniu szkodliwości dla środowiska, nieszkodliwych dla człowieka i środowiska oraz niezwiązanych z produkcją Z W Nb No

Autor: Grzegorz Gilewski, Jarosław Subik