Prezes Rady Ministrów

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Osoba stojąca na czele Rządu. Prezes Rady Ministrów wraz z ministrami tworzy Radę Ministrów.

Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów

 • reprezentuje Radę Ministrów i stoi na jej czele;
 • kieruje pracami Rady Ministrów;
 • stanowi akty prawne o randze rozporządzenia (na podstawie ustaw i w celu ich wykonania) ;
 • koordynuje realizację polityki Rady Ministrów i wyznacza sposoby jej wykonywania;
 • nadzoruje oraz dokonuje kontroli pracy członków Rady Ministrów;
 • nadzoruje prace samorządów terytorialnych, w zakresie przewidzianym w Konstytucji oraz innych ustawach;
 • jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej;
 • powołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu do pomocy w kierowaniu resortami (Konstytucja RP, 1997).

Desygnacja Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów jest desygnowany na urząd przez Prezydenta. Ma to miejsce w terminie 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub też dymisji poprzedniego rządu. W ciągu następnych 14 dni Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum jest uchwalane bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. W sytuacji nie powołania Rady Ministrów w ciągu 14 dni lub też nie otrzymania wotum zaufania Prezesa Rady Ministrów, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów, powołuje Sejm. Gdy i ta droga okaże się nieskuteczna i do wyboru Prezesa Rady Ministrów i ministrów nie dojdzie, Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady powołuje Prezydent. Ostatecznym rozwiązaniem, gdy wszystkie wymienione wyżej sposoby okażą się nieskuteczne jest skrócenie kadencji Sejmu i zarządzenie nowych wyborów przez Prezydenta.


Odpowiedzialność Prezesa Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów oraz pozostali ministrowie ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub innych ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Uchwała o postawieniu Prezesa Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu podejmowana jest przez Sejm na wniosek Prezydenta lub co najmniej 115 posłów, większością 3/5 głosów ustawowej liczby posłów.

Dymisja Prezesa Rady Ministrów

Dymisja Prezesa Rady Ministrów ma miejsce w czterech sytuacjach:

 • na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu;
 • w sytuacji nie uchwalenia dla Rady Ministrów wotum zaufania;
 • gdy Sejm uchwali wotum nieufności wobec Rady Ministrów;
 • w przypadku rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

Aparatem pomocniczym w stosunku do Rady Ministrów oraz jej Prezesa jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kieruje nią szef kancelarii, który powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, nie jest członkiem rządu. Jednym z głównych zadań Kancelarii jest wydawanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Prezesi Rady Ministrów od 12.09.1989

 • Tadeusz Mazowiecki, 12.09.1989-12.01.1991
 • Jan Krzysztof Bielecki, 12.01.1991-23.12.1991
 • Jan Olszewski, 23.12.1991-10.07.1992
 • Hanna Suchocka, 11.07.1992-26.10.1993
 • Waldemar Pawlak, 26.10.1993-6.03.1995
 • Józef Oleksy, 7.03.1995-7.02.1996
 • Włodzimierz Cimoszewicz, 7.02.1996-31.10.1997
 • Jerzy Buzek, 31.10.1997-19.10.2001
 • Leszek Miller, 19.10.2001 - 02.05.2004
 • Marek Belka, 02.05.2004 - 31.10.2005
 • Kazimierz Marcinkiewicz, 31.10.2005 - 14.07.2006
 • Jarosław Kaczyński, 14.07.2006 - 16.11.2007
 • Donald Tusk, 9.11.2007- nadal

Bibliografia

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2007, art.146-162
 • Korybski A., Piniężek A., Zarys prawa dla ekonomistów, wyd. MORPOL, Lublin 1996, 59-61
 • Łukosz T., Prawo dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 43-45

  Autor: Agnieszka Bąk