Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Podejście systemowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Podejście systemowe zaprojektował po raz pierwszy Ludwig von Bertalantffy- twórca ogólnej teorii systemów oraz N. Wiener- twórca cybernetyki. Współczesne rozumienie systemu wywodzi się z prac T. Parsona.

Podejście to przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii jej badania a także w metodach oddziaływania na taką rzeczywistość. Istotą tego podejścia jest traktowanie badanych obiektów jako systemów otwartych, inaczej zbiorów elementów powiązanych w taki sposób, ze tworzą one nową całość, która wyróżnia się w danym otoczeniu. A. Koźmiński, s. 693

Systemowe podejście do analizy organizacji, wymusza traktowanie jej jako zwartej struktury posiadającej różnorodne wejścia oraz wyjścia. Wewnątrz tej struktury znajdują się mniejsze elementy (podsystemy) umożliwiające przetwarzanie wejść w wyjścia zgodnie z celami systemu. Najważniejszymi elementami organizacji są podsystem regulacji (zarządzania) oraz podsystem wykonawczy

Elementy podsystemu regulacji

Podsystem regulacji składa się z następujących elementów: struktury organizacyjnej, wyznawanych wartości, celów i zadań, podsystemu zarządzania. Literatura z zakresu cybernetyki zawiera bardzo obszerne omówienie problematyki regulacji, wyróżniając trzy podstawowe jej metody: wyrównywanie odchyleń, kompensację zaburzeń, eliminację zaburzeń (J. Regulski 1974, s. 58).

Elementy podsystemy wykonawczego

Natomiast elementami systemu wykonawczego są oprócz podsystemu techniczno-technologicznego, również podsystem społeczny i podsystem ekonomiczny. Takie ujęcie organizacji jako systemu przedstawia rysunek 1.

Podstawowe skladniki organizacji w ujeciu systemowym.gif

Rys. 1. Podstawowe składniki organizacji w ujęciu systemowym

Źródło: (K.Mreła 1983, s. 39)

Powiązania organizacji i jej otoczenia

Przykład systemowego podejścia do organizacji przedstawia także poniższy rysunek (2). Odwzorowuje on powiązania pomiędzy organizacją i innymi systemami funkcjonującymi w otoczeniu (klienci, konkurenci, dostawcy, rynek) oraz strukturę wewnętrzną i jej podsystemy (produkcji, finansów, marketingu, obsługi)

Struktura organizacji w podejsciu systemowym.gif

Rys. 2. Struktura organizacji w podejściu systemowym

Źródło: (G.A. Rummler, A.P.Brache 2000, s. 38)

Jedna z definicji głosi, że system to zestaw składników, między którymi zachodzą wzajemne stosunki, interakcje, gdzie każdy ze składników jest połączony z każdym innym lub pośrednio. A. Koźmiński, s. 693 Można wyodrębnić następujące rodzaje takich powiązań:

 • relacje konkurencyjne,
 • relacje komplementarne,
 • relacje suplementarne,
 • relacje sprzężone A. Grontkowska, B. Klepacki, 2006, s. 56


Podejście systemowe w zarządzaniu projektami

Zasada podejścia systemowego, to jedna z kilku zasad w zarządzaniu projektami. Jest praktyczna dyrektywą, czyli zawarte są w niej zalecenia oraz wskazówki stanowiące podstawę dla konstrukcji składającej się z metodyk badawczych, metod i technik szczegółowych, które stosuje się w procesie projektowania.

 • jest to realizacja idei podejścia całościowego do projektowania, projekt traktowany jest jako wytwór wielowymiarowy określony przez determinanty m.in. ergonomiczne, konstrukcyjne,
 • projekt traktuje się jako wytwór wielowymiarowy (określony przez determinanty konstrukcyjne, ergonomiczne, technologiczne, ekonomiczne, marketingowe oraz ekologiczne),
 • zasada dąży do osiągnięcia oraz utrzymania spójności wszystkich części składowych projektu ze względu na cele,
 • jest to także kształtowanie struktury oraz funkcji w taki sposób, żeby zyskać maksymalny efekt synergiczny. A. Stabryła, 2006, s. 218

W podejściu systemowym, liczy się nie tylko opłacalność poszczególnych produktów, ale również wzajemne powiązania działów, gałęzi, odgałęzień, tworzących razem strukturę zależności. A. Grontkowska, B. Klepacki, 2006, s. 56

Bibliografia

 • Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa., PWE, Warszawa 1983
 • Regulski J., Cybernetyka systemów planowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Grontkowska A., Klepacki B. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Format-AB, Warszawa, 2006
 • Stabryła A. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006

Autor: Krzysztof Woźniak, Anna Bobak