Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Definicja

Państwowa Inspekcja Sanitarna PIS - organ powołany w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
 • zdrowotnymi żywności i żywienia,
 • higieny wypoczynku i rekreacji.


Ponadto sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych. Potocznie zwana Sanepidem.


Organizacja

Organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:


Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje główny inspektor sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Jest on powoływany przez premiera, na wniosek ministra zdrowia, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Odwołuje go także premier. Główny inspektor sanitarny koordynuje i nadzoruje działalność państwowych inspektorów sanitarnych. Jego organem doradczym i opiniodawczym w sprawach objętych zakresem działania inspekcji jest Rada Sanitarno - Epidemiologiczna. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje, na wniosek głównego inspektora sanitarnego, minister zdrowia spośród pracowników nauki i osób posiadających przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. Kadencja Rady trwa trzy lata. Główny inspektor sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Inspektorat jest centralnym urzędem administracji rządowej, ustala ogólne kierunki działania PIS.


W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:


Terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są państwowi inspektorzy sanitarni, pod kierunkiem których działają stacje sanitarno - epidemiologiczne. Stacje mają status zakładów opieki zdrowotnej. Placówki wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego. Każde województwo posiada wojewódzką stację sanitarno - epidemiologiczną. Stacji tej podlegają z kolei stacje powiatowe i graniczne. Stacjami kierują odpowiednio wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor sanitarny.


Zadania

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej:


1. sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:

 • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,


2. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez:

 • higieny środowiska, zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby,
 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego,
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
 • przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej,


3. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez:


4. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej poprzez:


Bibliografia

Autor: Anna Socha

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 76/100 (głosów: 34)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Państwowa_Inspekcja_Sanitarna&oldid=17000