Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Outsourcing

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wśród definicji występujących w literaturze przedmiotu, w których akcentowane są cechy charakterystyczne outsourcingu można przedstawić propozycję P. Bendora-Samuela, jednego z uznanych międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie. Autor określa outsourcing jako powierzenie przez organizację realizacji określonego procesu (własności procesu - process ownership) usługodawcy określając szczegółowo efekty, jakie zleceniodawca zamierza uzyskać, ale bez instrukcji dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych zadań, pozostawiając inicjatywę w tym zakresie zleceniobiorcy [www.outsourcing-faq.com, 2005].

Powierzenie usługodawcy kompetencji decyzyjnych w zakresie sposobów realizacji zleconych zadań to warunek zastosowania outsourcingu, który został podkreślony również w definicji zaproponowanej przez innego specjalistę w tej dziedzinie Maurice'a F. Greavera Juniora. Według tego autora outsourcing polega na przekazaniu zewnętrznym usługodawcom zgodnie z postanowieniami w umowie (kontrakcie) powtarzających się wewnętrznych zadań organizacji, związanych z ich realizacją pracowników, maszyn, urządzeń, wyposażenia, technologii i innych zasobów oraz kompetencji decyzyjnych dotyczących ich wykorzystania [M. F. Greaver II, 1999, s. 3].

Z obydwu przedstawionych definicji wynika, że outsourcing dotyczy zlecania zadań, które dotychczas były realizowane w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie prezentowaną formę współpracy można więc potraktować jako rozwiązanie podejmowane zazwyczaj w następstwie działań restrukturyzacyjnych. Zaprezentowana przez P. Bendora - Samuela definicja outsourcingu wskazuje natomiast na możliwość wykorzystania takich rozwiązań nie tylko do pojedynczych usług, czy nawet funkcji pomocniczych, ale zwłaszcza w zakresie procesów gospodarczych realizowanych wcześniej samodzielnie przez zleceniodawcę.


Związek outsourcingu z działalnością restrukturyzacyjną w przedsiębiorstwie podkreślony został także w polskojęzycznych opracowaniach min. J. Penca [1997] lub M. Trockiego [2001]. Pierwszy z wymienionych autorów zaakcentował wpływ wymienionego rozwiązania na zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i jego kontaktów z otoczeniem [J. Penc, 1997, s. 13]. Outsourcing został w tym przypadku zdefiniowany jako: korzystanie z kompleksowych usług będących kombinacją różnorodnych usług cząstkowych sprzedawanych i rozliczanych jako jednostka, jakie oferują zewnętrzni wykonawcy (oferenci) [J. Penc, 1997, s. 302]. Takie ujęcie wykazuje pewne podobieństwo zwłaszcza do podejścia reprezentowanego przez wspomnianego wcześniej P. Bendora - Samuela.

M. Trocki natomiast w swojej pracy powołuje się na podejście przedstawione przez M. F. Greavera Juniora [1999] i definiuje outsourcing jako: przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym [M. Trocki, 2001, s. 13]. Autor proponuje użycie terminów "wydzielenie" lub "wyodrębnienie" jako polskojęzycznych odpowiedników outsourcingu, co wskazuje na postrzeganie prezentowanego rozwiązania jako działania o charakterze restrukturyzacyjnym.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno M. Trocki, jak również J. Penc podejmując rozważania w zakresie outsourcingu akcentują zwłaszcza zmiany w przedsiębiorstwie macierzystym poprzedzające zastosowania wyróżnionej formy współpracy. Wspomniani wcześniej P. Bendor-Samuel i M. F. Greaver Junior podkreślają natomiast charakterystyczną cechę relacji pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą polegającą na przejęciu przez zleceniobiorcę obok zasobów zleceniodawcy także kompetencji decyzyjnych dotyczących ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy partnerami.

Outsourcing a współpraca

W oparciu o koncepcję przedstawioną przez P. Bendora-Samuela obecnie należy podkreślić zasadniczą różnicę pomiędzy outsourcingiem a innymi formami współpracy z usługodawcą. Związana jest ona przede wszystkim z zakresem kompetencji decyzyjnych dotyczących możliwości wprowadzania zmian w zakresie zleconych zadań. W przypadku outsourcingu bowiem tzw. własność (ownership) zleconych zadań jest przekazywana zleceniobiorcy, a zleceniodawca określa tylko oczekiwania dotyczące efektów działania zleceniobiorcy. Inne formy współpracy z usługodawcą charakteryzują się natomiast pozostawieniem wyróżnionych kompetencji decyzyjnych zleceniodawcy, który nie tylko określa oczekiwane efekty, ale także przekazuje zleceniobiorcy instrukcje dotyczące sposobów realizacji zadań. Takie formy współpracy z usługodawcą wiążą się zazwyczaj z większym zaangażowaniem zleceniodawcy w kontrolowanie zleceniobiorcy, ale zleceniodawca może znacznie łatwiej zmienić kooperanta niż w warunkach powierzenia usługodawcy własności (ownership) zleconych zadań (czy także całego procesu).

Charakter i cele procesu

Outsourcing jest procesem o charakterze strategicznym, przebudowującym struktury organizacyjne w przedsiębiorstwie, mającym wpływ na funkcjonowanie procesów w nim zachodzących. W przypadku podziału procesu ze względu na cele, wyróżnia się outsourcing naprawczy (mający na celu wyjście przedsiębiorstwa z konkretnej, niekorzystnej sytuacji), dostosowawczy (zmiana struktury firmy dla lepszego dopasowania do nowych warunków rynkowych) oraz rozwojowy (zmiany prowadzące do efektywnego funkcjonowania w przyszłości, wynikające z odczytywania trendów rynkowych).

Korzyści z zastosowania outsourcingu

Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację poziomu zatrudnienia, a także zwiększoną elastyczność funkcjonowania organizacji w nowych warunkach.

Bibliografia

  • Greaver Junior M. F., Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives, AMACOM, New York 1999
  • Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997
  • Trocki M, Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
  • Outsourcing: Winning the Benefis, Reading the Rewards, Shreeveport Management Consultancy, 1997.
  • Shared Services and Outsourcing (SSO) Hub Potential Analysis, A Frost & Sullivan Study, November 2005.
  • E. Banachowicz, Czynniki warunkujące sukces rozwiązania outsourcingowego, Materiały na konferencję: Outsourcing. Usprawnianie funkcjonowania firmy poprzez obsługę zewnętrzną, Institute for International Research, Warszawa 1999.

Autor: Tomasz Małkus