Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

MNPV

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Charakterystyka

MNPV - METODA ZMODYFIKOWANEJ NPV (MODIFIED NET PREZENT VALUE - MNPV)- metoda oceny projektów gospodarczych, która opiera się na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być reinwestowane przy innej stopie reinwestycji niż stopa dyskonta przyjęta dla ocenianej inwestycji. Założenie o równości tych stóp byłoby możliwe jedynie wtedy gdy wszystkie zrealizowane w danym okresie przedsięwzięcia wtórne (w które są reinwestowane dodatnie przepływy netto z przedsięwzięć pierwotnych) i pierwotne miałyby ten sam poziom ryzyka. Fakt ten legł u podstaw opracowania metody zmodyfikowanej NPV Value - MNPV) w której odchodzi się od założenia równości stopy dyskonta i stopy reinwestycji, przyjmuje się, iż stopa dyskonta jest różna od stopy reinwestycji.

Obliczanie

MNPV wyraża się wzorem\[\textstyle \sum_{t=0}^m \frac{NCF^-}{(k=1)^t}+\textstyle \sum_{t=m+1}^n\frac{NCF_t*(1+k_r)^{\,\!n-1}}{(1+k)^t}\]gdzie:

k- stopa dyskonta

\(k_r\)- stopa reinwestycji

NCF - przepływy pieniężne


Interpretacja

W przypadku MNPV występują trzy sytuacje decyzyjne:

1. MNPV > 0 - inwestycja jest opłacalna, można ją realizować,

2. MNPV = 0 - inwestycja jest neutralna, można ją realizować,

3. MNPV < 0 - inwestycja jest nieopłacalna, nie można jej realizować.

Występowanie

We wzajemnych relacjach pomiędzy metodą NPV a MNPV występują trzy modelowe sytuacje:

1. stopa dyskonta (k) = stopie reinwestycji wtedy MNPV = NPV,

2. stopa dyskonta (k) > stopy reinwestycji wtedy MNPV< NPV,

3. stopa dyskonta (k) < stopy reinwestycji ( wtedy MNPV > NPV.


Kryteria decyzyjne będące podstawą podejmowania bezwzględnej decyzji inwestycyjnej oparte o metodę NPV i MNPV mogą dać sprzeczne zalecenia:

1. MNPV < 0 (inwestycja jest nieopłacalna) a NPV > 0 (inwestycja jest opłacalna)

2. MNPV > 0 (inwestycja jest opłacalna) a NPV < 0 (inwestycja jest nieopłacalna)


W takim przypadku bezwzględna decyzja inwestycyjna powinna być zawsze oparta na kryterium decyzyjnym opartym o metodę MNPV, a nie NPV, ponieważ metoda zmodyfikowanej wartości zaktualizowanej netto jest dokładniejszą miarą opłacalności, przyjmuje bowiem w procesie reinwestycji możliwą do osiągnięcia w danych warunkach rynkową stopę reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto, nie zaś narzuconą w wysokości stopy dyskontowej.


Zalety

Zalety MNPV:

1. Korzyść netto wyrażona jest przepływem pieniężnym netto

2. Uwzględnia zmienną wartość pieniądza w czasie

3. Zakłada uwzględnianie w ocenie opłacalności całego ekonomicznego okresu życia inwestycji

4. Umożliwia zbudowanie obiektywnego kryterium opłacalności

5. Wiąże inwestycję z długofalowym celem działania firmy (wzrost wartości)

6. Może być stosowana do szacowania opłacalności zarówno dla inwestycji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (nie jest wrażliwa na rodzaj inwestycji)

7. Nie przyjmuje założenia o równości stopy dyskontowej ii stopy reinwestycji dodatnich przepływów pieniężnych netto.


Wady

1.Trudności z wyborem odpowiedniego poziomu stopy dyskontowej

2. Nie pokazuje poziomu opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego w ujęciu relatywnym.


Bibliografia

  • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Kurek W., Rachunek ekonomicznej efektywności przedsiewzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.

Autor: Agnieszka Hozer